top of page
VIVI HAACKE

Af Lars Lisberg, kunstanmelder

 

KUNSTNERISK PRAKSIS

Vivi Haackes kunstneriske univers er en verden, hvor æstetik, intuition og sanselighed kombineret med form, farve og materiale skaber det enkelte værk og dets budskab. Uanset hvilke emner hun arbejder med, så arbejder hun ud fra disse begreber. 

 

Vivi Haacke har en baggrund som art director kombineret med en række forskellige studier på kunstakademiet og forskellige internationale kunstsymposier. Hendes malerier, skulpturer, tegninger og photocollager er et resultat af en årelang udviklingsproces i arbejdet med forskellige,  hybride udtryksformer. Hun arbejder ofte ud fra temaer og følger på den måde en fastlagt rød tråd. Andre gange arbejder hun udelukkende intuitivt eksperimenterende og veksler dermed mellem den strukturerede og den søgende arbejdsform. Netop denne vekslen bevirker, at man vil kunne finde en stadig udvikling i hendes udtryk og indhold, som bliver omformet til smukke og altid gennemkomponerede værker.

 

BAGKATALOG (UDPLUK)

Hun har udstillet i mange forskellige sammenhænge og løser design- og udsmykningsopgaver for virksomheder og private. Uanset opgavens størrelse, eller hvem modtageren måtte være, er det Vivi Haackes sikre stil, der skinner igennem. 

Kulturministeriet har endog erhvervet sig både hendes malerier og unika ikoner, ligesom hun fire gange er udtaget som jubilæums-kunstner hos TDC. 

Et af Vivi Haackes  malerier udgjorde Samfundsprisen og FLSmidth´s udviklingsafdeling nyder dagligt godt af hendes store udendørs skulptur.

Novos kunstindkøbsgruppe har også fået øje på Vivi Haackes kunst og hun står også bag bronzestatuetten, som blev overrakt til Årets virksomhed. Også den unika bronzeskulptur, som Fynske Bank Fonden uddelte til 

Elsebeth Gerner Nielsen, Rektor på Designskolen i Kolding, bærer Vivi Haackes signatur. 

Dernæst har Vivi ved flere lejligheder fungeret som censor ved censurerede kunstudstillinger i Danmark og udlandet.

 

PRISBELØNNET AF TUBORGFONDET

Udover sin kunst har Vivi Haacke formået at slå sit navn fast som en innovativ samarbejdspartner for en række virksomheder. En klar anerkendelse af hendes innovative talent blev givet i form af Tuborgfondets Innovations-Alliancepris.

Siden 2015 har Vivi Haacke ydermere været fast tilknyttet som kurator og udstillingsleder hos en af Europas største kunstsamlinger, Sammlung Würth (20.000 værker), hvor hun er ansvarlig for alle aktiviteter i Danmark.

VIVI HAACKE 

By Lars Lisberg, Art Critic

ARTISTIC PRACTICE

Vivi Haacke's artistic universe is a world where aesthetics, intuition and sensuality combined with shape, color and materials creates each artwork and its message. Whatever issues she works with, she works with these concepts.

 

Vivi Haacke has a background as an art director, combined with a variety of studies at art academy and several international art symposiums. Her paintings, sculptures and photo collages are a result of an agelong process of development with different expressions. She eighter works in concepts and thereby follows a strict line or she works  intuitively and  experimental.

 

Exactly this alternation means that you will find a developement in her expression and artistic content, which is transformed into beautiful and fully composed abstractions.

 

BACK CATALOG (SELECTION)

She has exhibited in many different contexts and solves art and decorating projects for companies and individuals. Regardless the magnitude of the task, or whoever the recipient might be, it is Vivi Haacke’s secure style that appears. The Danish Minister of Culture  has acquired her work of arts.

 

Twice  she was in four occasions selected as anniversary artist at TDC. One of Vivi Haacke’s paintings was selected as a Society Price, her beautiful bronze sculpture was given to the award of the company of the year and FLSmidth's R&D department daily enjoys her huge outdoor sculpture.

Novo's art purchasing group has also spotted Vivi Haacke's art and she is also the artist that created the bronze statue, which was presented to The Company of the Year. The 5 kg heavy unique bronze statuette that the Fynske Bank Foundation awarded to Elsebeth Gerner Nielsen, Rector of the Design School in Kolding, also wears Vivi Haacke's signature.

Additionally, Vivi has on several occasions acted as censor at censored art exhibitions in Denmark and abroad.

 

AWARDED BY TUBORG FOUNDATION

Besides her art Vivi Haacke managed to prove her name as an innovative partner for a range of companies. An obvious appreciation of her talent was given by the Tuborg Foundation’s Innovation Alliance Award.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Since 2015, Vivi Haacke has been permanently associated as curator and exhibition manager at one of Europe's largest art collections, Sammlung Würth (20.000 works), where she is responsible for all activities in Denmark.

 

bottom of page